Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

Toruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


AKTUALNOŚCI
Laureatem tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii: ochrona zdrowia został
dr n. med. Jacek Gessek. Więcej informacji na stronie:
http://www.torun.pl/pl/nagrodzeni-przez-prezydenta-torunia


W XV Edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej nagrodę otrzymał Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej SSM.
Więcej zdjęć na stronie: http://nowosci.com.pl/335492,Nagrody-Marszalka-2015-zdjecia.html


W dniu 1.06. Szpital odwiedziła delegacja ze szpitala w słoweńskim Novym Meście.
Więcej informacji można odnaleźć pod tym adresem.


Wyniki rankingu "Bezpieczny Szpital" w latach 2004 - 2014
Płatności za badania diagnostyczne można dokonywać:

 • gotówką w KASIE Szpitala (Budynek Administracyjno Medyczny, I piętro) wejście od ulicy Batorego. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30, w pozostałe dni i godziny płatności dokonać można na Izbie Przyjęć Szpitala;
 • przelewem na konto Szpitala:
  BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń 65 1160 2202 0000 0000 6172 0637
Aktualny cennik świadczeń medycznych;

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia.

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego


Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie nagłym: W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • pacjent zgłasza się bez skierowania wyłącznie w razie wypadku, urazu oraz w sytuacjach nagłych powodujących zagrożenie życia;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy ( nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUś zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem e -WUś.

O przyjęciu do Szpitala w trybie nagłym osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. Jeżeli wskutek braku miejsc z zakresu udzielanych przez Szpital Miejski świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, to po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej Szpital zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, po uprzednim porozumieniu się z tym podmiotem. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, jak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a oddział szpitalny nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie.


Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie planowym:
Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu się na termin hospitalizacji w pokoju nr 023, parter – budynek administracyjno-medyczny (wcześniej termin wyznacza lekarz z danego oddziału lub pracowni) pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do I.P. Szpitala. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • pacjenci zgłaszający się do szpitala na planowane zabiegi operacyjne zobowiązani są do dostarczenia w dniu przyjęcia (termin przyjęcia jest ustalany wcześniej) wypełnionego przez lekarzy specjalistów lub podstawowej opieki zdrowotnej formularza przed planowanym zabiegiem operacyjnym
  formularz;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy (nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUś zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem e -WUś.

W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie upoważnieniu nikogo), upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem zabiegu. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent ma obowiązek oddać swoje rzeczy do szpialnego magazynu rzeczy chorych, a przedmioty wartościowe do depozytu. Jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, prosimy o przybycie w dniu przyjęcia do szpitala osoby z rodziny lub innej bliskiej osoby w celu zabrania rzeczy pacjenta ze szpitalnej Izby Przyjęć. W dniu wypisu odzież z „Magazynu” odbiera pracownik Szpitala– sanitariusz i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi

Spis rzeczy, które pacjent powinien posiadać w szpitalu:

 • środki czystości: mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, grzebień, przybory do golenia (mężczyzna).
 • Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne (papierowe).
 • Ręczniki frotte co najmniej 2 szt. (jeden ciemny kolor).
 • Piżama lub koszula na zmianę , ilość w zależności od potrzeb (co najmniej 2 zmiany).
  O. Urologii – spodnie od piżamy dla mężczyzn z rozporkiem.
  O. Rehabilitacyjny - obuwie i strój do ćwiczeń
 • Kapcie, podomka (lub porannik), skarpety.
 • Kubeczek do picia napojów.
 • Woda mineralna niegazowana.

W Dworze Artusa 16 osób otrzymało 25 czerwca 2014 r. Nagrodę Prezydenta Torunia.

Prestiżowe wyróżnienie honoruje osoby, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą Toruniowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania miasta w Polsce i na świecie. Pod uwagę brane są osiągnięcia w roku minionym (w tym przypadku 2013) lub całokształt działalności. Tradycyjnie wręczenie odbywa się podczas czerwcowych obchodów Dni Torunia. Nagrody mają charakter indywidualny - laureaci otrzymują pamiątkową plakietę, dyplom i nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł netto. W przypadku zespołu kwota ta jest dzielona pomiędzy wchodzące w jego skład osoby. W tym roku spośród ponad 60 kandydatur, zgłoszonych przez osoby indywidualne oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia, prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził 16 osób.

Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Torunia 2014 w zakresie Ochrona zdrowia została (za zaangażowanie w kształcenie młodych lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii). dr Barbara Kwiatkowska - Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Od blisko dwóch dekad kieruje Oddziałem Kardiologiczno-Internistycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu. Oddział ten, prócz funkcji leczniczej, pełni też rolę silnego ośrodka dydaktycznego. Wykształciło się w nim wielu lekarzy internistów. Jest to niewątpliwie w dużej mierze osobista zasługa p. dr B. Kwiatkowskiej, która sama, przywiązując olbrzymią wagę do kształcenia podyplomowego, uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii i nadal regularnie uczestniczy w wielu zjazdach sympozjach i szkoleniach. Zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z młodszymi lekarzami udzielającymi świadczeń w kierowanym przez nią Oddziale. Pod kierownictwem dr B. Kwiatkowskiej w ostatnim dwudziestoleciu ponad 20 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, co w dobie niedoboru specjalistów w wielu dziedzinach medycyny zasługuje to ze wszech miar na uznanie. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, umiejętnościom oraz ogromnej wiedzy i kreatywności Pani dr Barbara Kwiatkowska przyczyniała się do rozwoju Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i zapisała się w pamięci wielu mieszkańców Torunia jako człowiek niosący pomoc w trudnych dla każdego chwilach utraty zdrowia.