<

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

DODATKOWE INFORMACJE

Wnioski i upoważnienia

 

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi w formie kserokopii, odpisu,
wyciągu lub do wglądu w Szpitalu. Badania radiologiczne udostępniane są na nośniku
elektronicznym.

W oryginale dokumentacja może zostać udostępniona za potwierdzeniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej
albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w Dziale Zarządzania
i Obsługi Pacjenta Archiwum Zakładowe:

osobiście w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14:30,

telefonicznie pod nr (56) 6100334,

elektronicznie: wniosek w formie skanu przesłany na adres: archiwum@med.torun.pl

W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż
pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego
upoważnienia do dostępu do dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę. Dopuszczalna wysokość opłaty
za jedną stronę wyciągu odpisu dokumentacji medycznej określona jest w ustawie o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się zgodnie z obowiązującym w Szpitalu
cennikiem.

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji:
1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym
zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem
przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba
zainteresowana udostępnieniem zarchiwizowanej dokumentacji medycznej z pobytów
szpitalnych powinna w przypadku osobistego odbioru dokumentacji okazać dowód osobisty
lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie umówionym z pacjentem
lub osobą przez niego upoważnioną do 14 dni roboczych. W przypadku dużej ilości wniosków

termin wydania uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji medycznej może ulec wydłużeniu,
o czym osoba składająca wniosek zostanie poinformowana telefonicznie.

W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, odmowa wymaga
zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Archiwizacja dokumentacji medycznej:
Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta wymagany okres przechowywania dokumentacji wynosi 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi
i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3. zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał
skierowanie;

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.

Skip to content