<

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

DODATKOWE INFORMACJE

Przygotowanie do zabiegu

Spis rzeczy do szpitala

Przyjęcie na Oddział

Zgody na zabiegi

Szanowni Pacjenci

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1793) informujemy o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Szpitala o rezygnacji ze świadczenia, niemożliwości stawienia się w wyznaczonym przez Szpital terminie lub zmianie terminu, w każdy dostępny sposób, przed terminem udzielenia świadczenia.
Adres: ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, tel. (56) 61-00-343

Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących.

Każda zmiana terminu udzielenia świadczenia wymaga zgłoszenia w punkcie „Rejestracji na planowe przyjęcia”

Ponadto informujemy, iż pacjent ma możliwość wpisania się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej (na podstawie skierowania).

Pacjent ma również możliwość zasięgnięcia informacji w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Narodowym Funduszu Zdrowia o możliwości udzielenia mu świadczenia przez innych świadczeniodawców, o średnim czasie oczekiwania na nie oraz o liczbie pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia

Skip to content