Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Konsultant Naukowy Oddziału
Prof. zw. dr hab. n.med. Tomasz Drewa
 
Kierownik Oddziału
dr n. med. Witold Mikołajczak
tel. (56) 61-00-255
Pielęgniarka Oddziałowa
Marzanna Liczmańska
tel. (56) 61-00-299
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-254
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-290
Sala Operacyjna tel. (56) 61-00-253
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-358
Zapisy na planowe zabiegi tel. (56) 61-00-465
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 – 19:00

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej zlokalizowany jest na IV piętrze głównego budynku Szpitala, posiada 21 łóżek na salach 1, 3 i 4 łóżkowych po renowacji. Zabiegi odbywają się codziennie na dwóch salach operacyjnych. W Oddziale pracuje 11 doświadczonych lekarzy urologów, w tym 8 specjalistów w dziedzinie urologii oraz 3 rezydentów a także wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarski. Siedmiu urologów posiada tytuł specjalisty urologa (FEBU) wydany przez Europejski Komitet Urologii, który przyznawany jest po zdaniu europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii. Do Oddziału przyjmowani są pacjenci powyżej 18-tego roku życia po uprzednim zbadaniu przez urologa.


The Department of General and Oncological Urology is located on the fourth floor of the main hospital building, has 21 beds in rooms of the 1,2,3 and 4 beds. Various operations are performed daily in two operating rooms. The staff of the Department includs 11 experienced doctors, amnog them 8 specialists in urology, and 3 residents. Highly specialised nursing staff along with other specialists (dietetics, rehabilitation and others) are also taking care for the patients. Seven urologists are holding a degree of EBU specialist in urologist (FEBU) issued by the European Board of Urology, which is granted after passing the European specialisation exam in urology. Patients which are treated in our department are over 18 years of age, and are admitted to the Department only after examination by a urologist.

Proces diagnostyki i leczenia na oddziale jest pracą Zespołu wielodyscyplinarnego. Leczenie chirurgiczne trudnych przypadków wspomagane jest przez stałych konsultantów w kluczowych dziedzinach: – raz w tygodniu odbywają się konsultacje dotyczące trudnych przypadków radiologicznych – raz w tygodniu konsultujemy wyniki wycinków z patologiem – raz w miesiącu spotykamy się z onkologiem klinicznym


Diagnosis and treatment in the ward is the work of a multidisciplinary team. Surgical treatment of difficult cases is supported by a consultants in areas: – Once a week consultations on difficult radiological cases – Once a week, consultations on the results of pathological examinations – Once a month consultations with the clinical oncologist

Wyposażenie oddziału pozwala na wykonanie wszystkich zabiegów małoinwazyjnych w kamicy układu moczowego, dzięki możliwości kombinacji takich metod jak ESWL, PCNL, URSL oraz operacji laparoskopowych. W oddziale możliwa jest diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn, gdyż posiadamy niezbędną aparaturę do oceny stopnia nietrzymania (aparat urodynamiczny) oraz duże doświadczenie w zakładaniu taśm podcewkowych. W oddziale pracuje również specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, dzięki czemu wspomagamy leczenie nietrzymania moczu terapią fizykalną zarówno u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu jak i u mężczyzn poddanych wycięciu prostaty z powodu raka. W tym zakresie jesteśmy pionierami w kraju. W razie niepowodzenia leczenia farmakologicznego przerostu gruczołu krokowego jesteśmy w stanie zapewnić leczenie przez najwyższej klasy specjalistów wykonujących elektoresekcje przezcewkowe prostaty. Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem do rozszerzonej diagnostyki obrazowej, m.in. trzema aparatemi USG, dwoma torami wizyjnymi ułatwiającymi wziernikowanie dróg moczowych. Dzięki aparaturze dostępnej na terenie szpitala oddział nasz korzysta z możliwości wykonania badań radiologicznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, arteriografii oraz wykonania dializ u pacjentów przebywających na oddziale. Pracownia Bakteriologiczna zapewnia stały dostęp do badań mikrobiologicznych.


Equipment of our Department allows us to perform all minimally invasive treatment for urolithiasis. The combination of ESWL, PCNL, URSL and laparoscopic surgery is possible. Urinary incontinence in women and men it is also diagnosed and treated at our Department. It is possible to perform urodynamics tests to assess the degree of incontinence, and to implant slings. In the Department there is also possibility to consult with specialist in the urological rehabilitation, and therefore non-invasive methods of incontinence treatment is possible. Those methods can be applied to women with stress urinary incontinence, and also there is designed special programme for men with incontinence after prostate surgery. In this area, we are pioneers in the country. For the patients with failure of pharmacological treatment of BPH, we can provide transurethral operations by first-class professionals, dealing with these types operations for many years. Department is well equipped with imagining devices including three ultrasonographs, two optic tracts. Computer tomography, angiography and magnetic resonance is available in the hospital. Regular interdisciplinary meetings are carried out with radiology specialist working in our hospital. Dialysis Department is also present in the hospital, and dialisotherapy is available, when needed. All day opened microbiological laboratory is available, and all necessary tests can be carried out.

Lekarze Oddziału Urologii mają duże doświadczenie w leczeniu schorzeń nowotworowych jak i łagodnych układu moczowego, w tym kamicy moczowej. Stosujemy w tych zakresach najnowocześniejsze metody leczenia:

 • rak pęcherza moczowego – operacje przezcewkowe i radykalne wycięcie pęcherza z rekonstrukcją dróg moczowych również sposobem laparoskopowym
 • rak prostaty – prostatektomia radykalna matodą klasyczną otwartą i laparoskopową
 • nowotwory łagodne i raki nerek – operacje radykalne i oszczędzające miąższ nerki wykonywane laparoskopowo i klasycznie
 • guzy nadnerczy – operacje laparoskopowe
 • wady wrodzone nerek i moczowodów – zwężenia połączeń moczowodowo-pęcherzowych, operacje zwężeń połączeń miedniczkowo-moczowodowych – w tym endoskopowe i laparoskopowe
 • kamica moczowa – ESWL, PCNL, URSL oraz operacje laparoskopowe
 • łagodny przerost prostaty – elektroresekcja przezcewkowa jak i wyłuszczenie gruczolaka
 • zwężenia cewki moczowej – leczenie endoskopowe i sposobem otwartym
 • operacje naprawcze prącia (korekcja skrzywień)
 • operacje w obrębie moszny (guzy jąder, wodniaki)
 • operacje laparoskopowe żylaków powrózka nasiennego
 • operacje przetok układu moczowego klasycznie i laparoskopowo
 • zachowawcze leczenie nietrzymania moczu oraz operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (taśmy)
 • diagnostyka i leczenie zespołów bólowych miednicy, w tym śródmiąższowego zapalenia pęcherza
 • sztuczny zwieracz cewki w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn

Doctors working in the Department of General and Oncological Urology have wide experience in the treatment of malignant and benign urinary tract diseases, including urolithiasis. Various methods of treatment is available at the department:

 • bladder cancer – transurethral operations and radical cystectomy with urinary tract reconstruction, performed in classical (open) and laparoscopic approach
 • prostate cancer – laparoscopic and open radical prostatectomy
 • kidney tumours – radical operation (nephrectomy) and the nephron-sparing procedure, both performed using laparoscopic and classic (open) approach
 • adrenal tumors – laparoscopic operations of adrenal glands
 • congenital anomalies of the kidneys and ureters – pyelo-urethral and uretero-bladder strictures, ureteral reflux- including endoscopic and laparoscopic procedures
 • nephrolithiasis – ESWL, PCNL, URSL and laparoscopic procedures
 • benign enlargement of the prostate – transurethral resection and enucleation of prostate adenoma
 • urethral stricture – endoscopic and open procedures
 • operations of penis curvature
 • operations within the scrotum (testicular tumours, hydroceles)
 • laparoscopic varicocelectomy
 • operations of urinary fistula (both classic and laparoscopic procedures)
 • urinary incontinence – conservative treatment and sling operations
 • chronic pelvic pain syndrome/interstitial cystitis – diagnosis and treatment
 • artificial urethral sphincter for the treatment of male urinary incontinence

Działalność naukowa i organizacyjna: Konsultant Naukowy Oddziału Prof. dr hab. med. Tomasz Drewa jest redaktorem naczelnym specjalistycznego pisma urologicznego Central European Journal of Urology (www.ceju.eu) oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (www.pturol.org.pl). Prof. Tomasz Drewa zapraszany jest na Kongresy organizowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne jak i na kongresy towarzystw narodowych. Prof. Tomasz Drewa jest członkiem honorowym Nowojorskiej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Dr n. med. Przemysław Adamczyk współpracuje z klinikami rehabilitacji urologicznej w Niemczech, dzięki czemu istnieje możliwość zaadopotowania najnowszych technik w tym zakresie dla naszych Pacjentów. Rezydenci oddziału pod kierownictwem Prof. Tomasza Drewy współpracują z Jednostkami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w zakresie chirurgii eksperymentalnej, rekonstrukcji dróg moczowych oraz badań nad komórkami macierzystymi. Lekarze pracujący na oddziale są zrzeszeni w Europejskim Towarzystwie Urologicznym, co daje możliwość uczestniczenia w najnowszych formach szkolenia zawodowego i naukowego.


Scientific activity Prof. Tomasz Drewa MD, PhD, is an editor-in-chief of Central European Journal of Urology (www.ceju.eu) and a member of the Board of the Polish Association of Urology (www.pturol.org.pl). Prof. Drewa is invited to the Congresses organised by the European Association of Urology, and congress of national societies. He is an honorary member of the New York Section of the American Urological Association. Dr. Przemysław Adamczyk MD, PhD cooperates with clinics of urological rehabilitation in Germany. It was possible to adopt the latest techniques in this field for our patients. Residents working in the Department under the guidance of Prof. Tomasz Drewa cooperates with Department of the Nicolaus Copernicus University in the field of experimental surgery, reconstruction of the urinary tract and stem cell research. Doctors working in our Department are members of the European Society of Urology, what makes them possible to participate in current forms of training and research .

Indywidualne staże i szkolenia prowadzone przez Oddział w zakresie zaawansowanej laparoskopii w chorobach onkologicznych.

 • Laparoskopowa Cystektomia Radykalna
  W szkoleniu uczestniczyli:
  (2014)
  1) Dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski, Klinika Urologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  2) Dr n. med. Tomasz Konecki, Klinika Urologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  3) lek. Maciej Tworkiewicz, FEBU Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK Bydgoszcz
  (2015)
  1) Lek. Artur Białeta, Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Specjalistyczny Szpital we Włocławku
 • Endoskopowa Prostatektomia Radykalna
  W szkoleniu uczestniczyli:
  (2014)
  1) Dr n. med. Marcin Miklas, Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz
  2) lek. Maciej Tworkiewicz, FEBU Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK Bydgoszcz
  3) Dr n. med. Agnieszka Ida, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  4) Lek. Filip Kowalski, Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz
  (2015)
  1) Lek. Artur Białeta, Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Specjalistyczny Szpital we Włocławku
  2) Dr hab. med. Marcin Matuszewski, Katerdra i Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  3) Lek. Jakub Kłącz, Katedra i Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Aktywność poza szpitalna pracowników Oddziału

Prof. Tomasz Drewa w roku 2014 wykonywał operacje szkoleniowe prostatektomii radykalnej dla lekarzy

 • Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Regionalnego Specjalistycznego Szpitala w Grudziądzu (Ordynator Dr n. med. Magdalena Mikulska-Jowanovic)
 • Oddziału Urologii, Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (Ordynator Dr n. med. Marek Lubocki)

Życzymy Państwu szybkiego powrotu
do zdrowia w naszym szpitalu.
Możecie liczyć Państwo na nasze
doświadczenie, wiedzę oraz troskliwość.

Lekarze

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
Specjalizacja: Urologia
Stanowisko Konsultant Naukowy Oddziału Urologii MD, PhD, FEBU
Graduation: Medical University Gdańsk
Speciality: Urologist
Position: Scientific Consultant for the Departament of Urology
dr n. med. Witold Mikołajczak, FEBU
Specjalizacja: II Stopień urologii, I stopień chirurgii dziecięcej
Stanowisko: Kierownik Oddziału Urologii. MD, FEBU
Graduation: Medical University Poznań
Speciality: Urologist, Pediatric surgeon
Position: Chief of the Department
Lekarz Paweł Brygman, FEBU
Specjalizacja: II stopień urologii i I stopień chirurgii
Stanowisko: Zastępca Kierownika Oddziału MD, FEBU
Graduation: Medical University Gdańsk
Specjality: Urologist, Surgeon
Position: Deputy Chief of the Department
Dr n. med. Przemysław Adamczyk, FEBU
Specjalizacja: Specjalista urolog, balneologia i medycyna fizykalna
Stanowisko: asystent. MD, PhD, FEBU
Graduation: Medical University Bydgoszcz
Speciality: Urologist, Specialist in Balneology and Physical Therapy
Position: Assistant
Lekarz Tomasz Jarocki, FEBU
Specjalizacja: II stopień urologii
Stanowisko: asystent MD, FEBU
Graduation: Military Medical University Łódź
Speciality: Urologist
Position: Assistant
Dr n. med. Jarosław Leszniewski, FEBU
Specjalizacja: II stopień urologii, II stopień chirurgii dziecięcej
Stanowisko: asystent MD, PhD, FEBU
Graduation: Medical University Warsaw
Speciality: Urologist, Pediatric surgeon
Position: Assistant
Lekarz Jerzy Steinmetz
Specjalizacja: II stopień urologii
Stanowisko: asystent MD
Graduation: Medical University Gdańsk
Speciality: Urologist, Surgeon
Position: Assistant
Dr n. med. Jakub Tworkiewicz, FEBU
Stanowisko: asystent
Specjalizacja: specjalista urolog MD, PhD, FEBU
Graduation: Nicolaus Copernicus University, Toruń
W oddziale dyżuruje:
Lekarz Tomasz Gadomski, FEBU
Specjalizacja: Specjalista urolog MD, FEBU
Graduation: Medical University Gdańsk
Speciality: Urologist
Lekarz Mateusz Kadłubowski
Specjalizacja: Urologia
Graduation: Warsaw Medical University
Lekarz Andrzej Baranowski
Specjalizacja: Urologia
Graduation: Warsaw Medical University

Lekarze Rezydenci

Lekarz Paweł Pobłocki
Stanowisko: Lekarz rezydent
Lekarz Artur Arutjunjan
Stanowisko: Lekarz rezydent
Lekarz Karol Cadelski
Stanowisko: Lekarz rezydent

Zgody na zabiegi

 1. SSM-MED-514 -Świadoma zgoda – Adenomektomia
 2. SSM-MED-515 – Świadoma zgoda – Biopsja stercza
 3. SSM-MED-516 – Świadoma zgoda – Cystektomia radykalna laparoskopowa
 4. SSM-MED-517 – Świadoma zgoda – Cystektomia radykalna otwarta
 5. SSM-MED-518 – Świadoma zgoda – Cystolitotomia
 6. SSM-MED-519 – Świadoma zgoda – Cystolitotrypsja
 7. SSM-MED-520 – Świadoma zgoda – Hemicystektomia
 8. SSM-MED-521 – Świadoma zgoda – Hydrocelektomia
 9. SSM-MED-522 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna pozaotrzewnowa_laparoskopowa
 10. SSM-MED-523 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa_laparoskopowa
 11. SSM-MED-524 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa_otwarta
 12. SSM-MED-525 -Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna zaotrzewnowa otwarta
 13. SSM-MED-526 – Świadoma zgoda – NSS organooszczedna resekcja guza nerki_laparoskopowa
 14. SSM-MED-527 – Świadoma zgoda – NSS organooszczedna resekcja guza nerki_otwarta
 15. SSM-MED-528 – Świadoma zgoda – Obrzezanie
 16. SSM-MED-529 – Świadoma zgoda – PCN nefrostomia
 17. SSM-MED-530 – Świadoma zgoda – PCNL
 18. SSM-MED-531 – Świadoma zgoda – Pieloplastyka laparoskopowa
 19. SSM-MED-532 – Świadoma zgoda – Prostatektomia radykalna laparoskopowa
 20. SSM-MED-533 – Świadoma zgoda – Prostatektomia radykalna otwarta
 21. SSM-MED-534 – Świadoma zgoda – TUI-P przezcewkowe naciecie stercza
 22. SSM-MED-535 – Świadoma zgoda – TUR-B przezcewkowa resekcja guza pecherza_moczowego
 23. SSM-MED-536 – Świadoma zgoda – TUR-P przezcewkowa elektroresekcja_stercza
 24. SSM-MED-537 – Świadoma zgoda – URSL – ureteroskopia z litotrypsja
 25. SSM-MED-538 – Świadoma zgoda – Warikocelektomia laparoskopowa
 26. SSM-MED-539 – Świadoma zgoda – Założenie DJ
Skip to content