Tytuł projektu:
Zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom nowotworowym poprzez doposażenie sali operacyjnej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0021/23

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata
2014-2020, zwanym dalej Instytucja Zarządzającą RPO WK.

 

Dane finansowe:

 1. Partner: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
 • Koszt całkowity: 1 920 996,16 zł
 • Koszty kwalifikowane: 1 895 508,16 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 777 878,48 zł

W tym:

Wkład UE (EFRR):  1 611 181,93 zł

Budżet Państwa:  166 696,55 zł

 

Data podpisania Umowy:

30.11.2023 r.

Termin realizacji:

24.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom nowotworowym poprzez doposażenie sali operacyjnej.

Główne cele projektu są ściśle związane z zakupem nowego sprzętu i aparatury medycznej umożliwiających realizację większej ilości świadczeń medycznych dedykowanych pacjentom z chorobami onkologicznymi urologicznymi.

Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług medycznych , a także wyeliminuje potencjalne zagrożenia przerwania wykonywanych zabiegów operacyjnych z powodu awarii wynikających z długoletniej eksploatacji sprzętu.

Projekt zakłada realizację czterech działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług medycznych:

Działanie nr 1: Studium wykonalności

Działanie nr 2: Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Działanie nr 3: Zakup innego niezbędnego wyposażenia niemedycznego

Działanie nr 4: Koszty pośrednie, w ramach których realizowane będzie zarządzenie i promocja projektu

W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Stół operacyjny urologiczny
 • Ssak
 • Wózek transportowy
 • Wieża laparoskopowa
 • Diatermia
 • Aparat do znieczuleń
 • Defibrylator
 • Cieplarka
 • Zestaw monitorowania pacjenta
 • Szafy medyczne
 • Zestaw narzędzi laparoskopowych, chirurgicznych, robotycznych

 

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

 

Skip to content