Tytuł projektu:
Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii -szpitale powiatowe

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 2 833 937,60 zł
Koszty kwalifikowalne: 2 740 180,53 zł
Kwota dofinansowania: 2 329 153,41 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.10.2018 r. – 30.10.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej (OITM) Specjalistycznego Szpitala Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. Przeprowadzono roboty budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu do nowo powstałego budynku Szpitala przeniesiono OITM, który nie spełniał wymogów w zakresie powierzchni sal chorych oraz ilości łóżek w stosunku do ogólnej liczby szpitala.

Powierzchnia użytkowa Oddziału zwiększyła się z 314.47 m2 do 352.91 m2, a powierzchnia magazynów materiałów czystych i brudnych z 38.80 m2 do 40.50 m2. Prace budowlane objęły także: sekretariat, pokój lekarzy i kierownika, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie do dezynfekcji wstępnej sprzętu, dyżurkę pielęgniarek, łazienkę dla personelu, kuchnię oddziałową, pomieszczenie socjalne, utworzono pomieszczenie techniczne.
Zakupiono także system 24-godzinnego monitorowania pacjenta (centrala oraz 6 kardiomonitorów), kolumnę anestezjologiczną z zintegrowaną lampą zabiegową (6 szt.) oraz lampę zabiegową.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto standardy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej. Ilość łóżek w Szpitalu na OITM wzrosła z 4 do 6. Oddział został także doposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Skip to content