Tytuł projektu:
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”
Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 9 443 939,12 zł
Koszty kwalifikowalne: 8 448 003,80 zł
Kwota dofinansowania:  7 180 803,14
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
19.12.2019 r.

Termin realizacji:
1.01.2020 r. – 31.08.2022 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu było wzmocnienie infrastruktury sektora ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego oraz poprawa dostępności usług medycznych poprzez utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Cele bezpośrednie projektu:
• zwiększenie dostępności oraz ulepszenie i rozwijanie oferowanych świadczeń,
• poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w szpitalu,
• zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
• zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich,
• poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W ramach projektu zrealizowano prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na SOR w pomieszczeniach przynależących do istniejącej Izby Przyjęć oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter) wraz z budową lub modernizacją sieci, instalacji i urządzeń m.in. wentylacyjnych, elektrycznych, gazowych itp. Zakupiono także aparaturę medyczną oraz wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń w ramach SOR.

Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim, polepszenie standardów opieki zdrowotnej na terenie Miasta Torunia, podniesienie atrakcyjności społecznej regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości – informacja

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości –przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

Skip to content