Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Schemat: „Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych”

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 2 716 909,73 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 917 954,71 zł
Kwota dofinansowania: 1 246 670,51 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5.06.2019 r.

Termin realizacji:
14.08.2018 r. – 20.08.2020 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu: budynku Poradni Przyszpitalnych (BAM), Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 2738 m2.

Przedsięwzięcie objęło budynki użyteczności publicznej, których stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generował straty. Obiekty te charakteryzowały się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekładało się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. W projekcie zrealizowano następujące prace:
– poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
– wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników w budynku BAM,
– wymiana stolarki drzwiowej w trzech budynkach SSM w Toruniu,
– modernizacja oświetlenia,
– instalacja paneli fotowoltaicznych wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej.

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne poprawiły warunki przebywania w obiektach. Projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia energii, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawy czystości powietrza. Zrealizowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Rezultaty:
•  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 45,32 MWh/rok
•  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 28,63 MWh/rok
•  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 463,90 GJ/rok
•  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32): 196 863,80 kWh/rok
•  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 61,90 tony równoważnika CO2
•  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,05 MWe

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl

Skip to content