Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 518,75 zł
Kwota dofinansowania: 479 292,81 zł
Wkład własny: 25 225,94 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
16 marca 2018 roku

Termin realizacji:
07.05.2018 rok – 30.06.2022 rok

Opis projektu:
Konieczność podjęcia działań projektowych wynikała ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem projektu było wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz poprawę warunków pracy.
Zrealizowane zadania: Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy, Zakup środków trwałych

Umowa rozwiązana

Skip to content