Tytuł projektu:

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”

Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”

Poddziałania 9.3.1 „Rozwój usług zdrowotnych”

Realizatorzy projektu:

Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt  wybrany do dofinansowania w dniu 27.05.2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20/874/20, realizowany w partnerstwie między samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

Dane finansowe:

Lider i partnerzy:

Koszt całkowity: 60 196 875,74 zł

Koszty kwalifikowalne: 60 196 875,74 zł

Kwota dofinansowania: 57 187 031,95 zł

Partner 21 – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Koszt całkowity zadania: 327 649,29 zł

Koszty kwalifikowalne: 324 294,76 zł

Kwota dofinansowania: 308 080,02 zł (95%)

Wkład własny: 16 214,74 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu: 28 maja 2020 r.

Termin realizacji:

01.03.2020 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

  1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia.
  2. Działalność ośrodków wytchnieniowych.
  3. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych.
  4. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ.

Działania przewidziane w projekcie dotyczące Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu zostały zakończone. Szpital dokonał zakupu środków ochrony osobistej, w tym m.in.: maseczki, rękawice, gogle ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji.

Projekt zakończony pod względem merytorycznym i finansowym

 

Dane kontaktowe partnera:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Skip to content