Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie  6.1.1  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18 listopada 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”
Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa
Projekt dotyczy wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity:  zł 50 135 299,75 zł
Koszty kwalifikowalne:  50 135 299,75 zł
Kwota dofinansowania:  49 928 630,72 zł, w tym:

 • 44 935 767,65 zł 4 992 863,07 zł

 

Partner: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity:  768 174,76 zł
Kwota dofinansowania: 767 220,15 zł, w tym:

 • EFRR (90%): 690 498,14 zł
 • BP (10%) – 76 722,01 zł

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
Umowa z dnia 21.04.2021 r.

Okres kwalifikowalności wydatków:
luty 2020 r. – marzec 2023 r.

Opis projektu:
Projekt zakłada realizację 4 działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:
Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale
Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale
Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali
Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne

W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 • Kolumnę endoskopową – tor wizyjny
 • Pompy objętościowe (z PCA)
 • Pompy strzykawkowe
 • Pompy infuzyjne – różne rodzaje, wraz z wyposażeniem (żywieniowa)
 • Echokardiograf
 • Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych (leżący)

Projekt zakończony przez Partnera pod względem rzeczowym

Dane kontaktowe
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

 

Skip to content