Fundusze Europejskie

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie  6.1.1  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18 listopada 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”

Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (15 partnerów).

Projekt dotyczy wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 42 649 076,07 zł

Koszty kwalifikowalne: 42 649 076,07 zł
Kwota dofinansowania: 42 649 076,07 zł, w tym:

 • EFRR (90%): 38 384 168,46 zł
 • BP (10%): 4 264 907,61 zł

 

Partner: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity: 767 220,15 zł
Kwota dofinansowania: 767 220,15 zł, w tym:

 • EFRR (90%): 690 498,14 zł
 • BP (10%) – 76 722,01 zł

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
Umowa z dnia 21.04.2021 r.

Okres kwalifikowalności wydatków:
luty 2020 r. – grudzień 2021 r.

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację 4 działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:

Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale

Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale

Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali

Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne

W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupi sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 • Kolumnę endoskopową – tor wizyjny
 • Pompy objętościowe (z PCA)
 • Pompy strzykawkowe
 • Pompy infuzyjne – różne rodzaje, wraz z wyposażeniem (żywieniowa)
 • Echokardiograf
 • Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych (leżący)

 

 

Dane kontaktowe
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0003/20

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 23 września 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 38/1571/20 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu) a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej. Łącznie w projekcie w charakterze partnerów bierze udział 28 podmiotów medycznych.
Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 75 710 653,54 zł
Koszt kwalifikowalne: 75 585 609,85 zł
Kwota dofinansowania: 75 585 609,85 zł

Partner Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity:  2 007 779,85 zł
Kwota dofinansowania:  2 007 779,85 zł

 • 90 % ze środków EFRR: 1.807.001,86 zł
 • 10 % ze środków BP (budżetu państwa): 200.777,99 zł.

Partner – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:

  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków bieżących (VAT 8%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków bieżących (VAT 23%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków trwałych (VAT 8%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków trwałych (VAT 23%)

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Data podpisania Umowy Partnerskiej nr DZ-9024.20.11.433.7.2020: 22.04.2020 r.
Termin realizacji: od 01.02.2020 do 31.03.2022
Opis projektu:
Projekt obejmuje 3 moduły opracowane w celu zwalczania epidemii koronawirusa i przeciwdziałania jej skutkom. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie do walki z wirusem przez 28 placówek medycznych w regionie (moduł I), 33 opisowe stacje radiologiczne umożliwiające pracę zdalną lekarzom radiologom, oraz 2 licencje HIS-Medyczny System Informatyczny z funkcją elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego grafikowania i rozliczania czasu pracy (moduł II), a w minimum trzech placówkach zainstalowany zostanie system „command & control” do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu lub na kwarantannie (moduł III).
W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił sprzęt i aparaturę medyczną, m.in.: kardiomonitory, respiratory, stacje dokujące z pompami strzykawkowymi, defibrylator z wyposażeniem, Holter zestaw (w tym: aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji + 2 aparaty do EKG Holter), bronchofiberoskop z wyposażeniem, aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparat do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru – Bioquell BQ-50, aparat do dekontaminacji pomieszczeń – Sentinel.

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Tytuł projektu:
Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 27 maja 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20/874/20, realizowany w partnerstwie między samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.
Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszty kwalifikowalne: 60 196 875,74 zł
Kwota dofinansowania:  57 187 031,95 zł

Partner 21 – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
Koszt całkowity zadania: 327 649,29 zł
Koszty kwalifikowalne: 324 294,76 zł
Kwota dofinansowania: 308 080,02 zł (95%)
Wkład własny: 16 214,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu: 28 maja 2020 r.
Termin realizacji: od 01.03.2020 do 31.12.2021
Opis projektu:
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne
i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w okresie do 31.12.2020
Działania przewidziane do realizacji w projekcie:
1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
2. Działalność ośrodków wytchnieniowych
3. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych
4. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ.

W ramach projektu SSM im. M. Kopernika dokonał zakupu środków ochrony osobistej, w tym m.in.: maseczki, rękawice, gogle ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji

Zadanie zakończone pod względem rzeczowym

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć

Tytuł projektu:

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć  w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Realizator: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 10 062 460,00

Kwota dofinansowania: 8 500 000,00 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.12.2019 r.

Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 28.02.2022 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie infrastruktury sektora ochrony zdrowia
w zakresie ratownictwa medycznego oraz poprawa dostępności usług medycznych poprzez utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału ratunkowego na bazie Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Cele bezpośrednie wnioskowanego projektu określone zostały jako:

 • zwiększenie dostępności oraz ulepszenie i rozwijanie oferowanych świadczeń,
 • poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w szpitalu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
 • zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich,
 • poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych
  i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim oraz polepszenie standardów opieki zdrowotnej
na terenie Miasta Torunia. Dodatkowo realizacja celów przyczyni się do podniesienia atrakcyjności społecznej regionu oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości – informacja

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości – przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

.

 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów – profilaktyka raka jelita grubego

W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali 115 BAM (wejście P) odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów dotyczące profilaktyki raka jelita grubego.
Spotkanie realizowane w ramach projektu pn. „Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1. Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej.

Projekt skierowany jest do osób pracujących narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy lub osób pozostających bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Do projektu kwalifikowane będą osoby spełniające 1 z warunków:

 1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni  genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Szczegółowe informacje udzielane pod numerem: 509-926-607, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:30

Serdecznie zapraszamy!

 

Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Schemat: „Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych”

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu:  2 716 909,73
Wydatki kwalifikowane:  1 917 954,71
Kwota dofinansowania:  1 246 670,51

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.09.2018 r. 20.08.2020 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu: budynku Poradni Przyszpitalnych (BAM), Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 2738,00 m2.

Przedsięwzięcie obejmuje budynki użyteczności publicznej, których stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generuje straty. Obiekty te charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. W projekcie zaplanowane następujące prace:
– poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
– wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników w budynku BAM,
– wymiana stolarki drzwiowej w trzech budynkach SSM w Toruniu,
– modernizacja oświetlenia,
– instalacja paneli fotowoltaicznych wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej.

Prace termomodernizacyjne poprawią warunki przebywania w obiektach. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawy czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Planowane rezultaty:
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 45,32 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 28,63 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 463,90 GJ/rok
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32): 196 863,80 kWh/rok
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 61,90 tony równoważnika CO2
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,05 MWe

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów

Tytuł projektu:
Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii -szpitale powiatowe

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 887 125,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 304 056,50 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.01.2018 r. – 30.10.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej (OITM) Specjalistycznego Szpitala Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu do nowo powstałego budynku Szpitala przeniesiony zostanie OITM, który obecnie nie spełnia wymogów w zakresie powierzchni sal chorych oraz ilości łóżek w stosunku do ogólnej liczby szpitala.

Powierzchnia użytkowa Oddziału zwiększy się z 314.47 m2 do 352.91 m2, a powierzchnia magazynów materiałów czystych i brudnych z 38.80 m2 do 40.50 m2. Prace budowlane obejmą także: sekretariat, pokój lekarzy i kierownika, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie do dezynfekcji wstępnej sprzętu, dyżurkę pielęgniarek, łazienkę dla personelu, kuchnię oddziałową, pomieszczenie socjalne, utworzono zostanie pomieszczenie techniczne.
Na potrzeby OITMiA planuje się zakup systemu 24-godzinnego monitorowania pacjenta (centrala oraz 6 kardiomonitorów), zakup kolumny anestezjologicznej z zintegrowaną lampa zabiegową (6 szt.) oraz zakup lampy zabiegowej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną standardy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej. Ilość łóżek na OITM z 4 do 6. Oddział został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe (koszt całkowity projektu, kwota dofinansowania, wkład własny, źródła finansowania)
Koszt całkowity projektu:  23 022 941,91 zł
Wydatki kwalifikowalne: 8 964 026,72 zł
Kwota dofinansowania:  5 378 416,03 zł
Wkład własny: 12.085.876,85 zł

Termin realizacji: 20.09.2016 r. –  30.12.2020 r.

Opis projektu, w tym cele projektu, planowane działania oraz rezultaty:
Inwestycje budowlane połączone z zakupem sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach projektu planowana jest budowa nowego skrzydła – dwupiętrowego samodzielnego częściowo podpiwniczonego budynku, który zostanie skomunikowany z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala.
Część podpiwniczona budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników; magazyny dla oddziałów, które zostaną zlokalizowane w nowym skrzydle.
Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny (obydwa oddziały muszą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie).
Oprócz sal chorych funkcjonować będzie pracownia VIDEO EEG Drugie piętro zostanie w ok 60% przeznaczone na utworzenie Oddziału przeszczepowego (obecnie utworzone zostały 2 sale zlokalizowane w Oddziale Hematologii. Rozwój przeszczepów początkowo autogennych następnie allogennych (od spokrewnionych dawców) wymaga poszerzenia zaplecza (czas pobytu pacjenta wynosi ok 30 dni i wymaga bezwzględnej izolacji w 1 osobowej sali).
Do drugiej części tego pietra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane między innymi z procedurami przeszczepu szpiku.
Zakres rzeczowy inwestycji nie będzie obejmował zadań związanych z działalnością szpitala zlokalizowanych na I piętrze.
Niezbędne wyposażenie nowego budynku dla realizacji świadczeń w trybie stacjonarnym wymagać będzie zakupu: niezbędnego wyposażenia dla oddziału udarowego i przeszczepu; zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami w tym 14 specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w tutejszym szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 518,75 zł
Kwota dofinansowania: 479 292,81 zł
Wkład własny: 25 225,94 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
16 marca 2018 roku

Termin realizacji:
07.05.2018 rok – 30.06.2022 rok

Opis projektu:
Projekt pn. „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie”, jest przedsięwzięciem realizowanym przez Specjalistyczny Szpital Miejski im M. Kopernika w Toruniu. Konieczność podjęcia działań projektowych wynika ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz poprawę warunków pracy.
Grupę docelową stanowią osoby pracujące – pracownicy SSM w Toruniu, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 r. ż. Łącznie wsparciem zostanie objętych 150 osób (w tym 120 kobiet i 30 mężczyzn).
Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

 1. Badania lekarskie w ramach programu wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia,
 2. Działania edukacyjne – szkolenia, (w tym Ergonomia środowiska pracy i Radzenie sobie ze stresem),
 3. Zajęcia grupowe (w tym Aerobik wodny i Zdrowy kręgosłup),
 4. Pakiet rehabilitacyjny,
 5. Karnety na basen/siłownię,
 6. Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy
 7. Zakup środków trwałych

Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!

„Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” 

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób. 

Efekty projektu: W okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. zrealizowano 900 badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego, w tym również w znieczuleniu, jak również 30 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, 6 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla kadry POZ, medycyny pracy.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN. 

Dofinansowanie całkowite projektu: 779 451,25 PLN, w tym dofinansowanie 
EFS: 697 403,75 PLN 

Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,
 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. 

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30
 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Termin realizacji:

02.01.2018 –   30.09.2021 r.

Projekt zakończony pod względem merytorycznym

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta żywieniowa
Ankieta dla UP
formularz zgłoszeniowy
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Skip to content