Fundusze Europejskie

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć

Tytuł projektu:

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć  w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Realizator: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 10 062 460,00

Kwota dofinansowania: 8 500 000,00 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.12.2019 r.

Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie infrastruktury sektora ochrony zdrowia
w zakresie ratownictwa medycznego oraz poprawa dostępności usług medycznych poprzez utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału ratunkowego na bazie Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Cele bezpośrednie wnioskowanego projektu określone zostały jako:

 • zwiększenie dostępności oraz ulepszenie i rozwijanie oferowanych świadczeń,
 • poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w szpitalu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
 • zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich,
 • poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych
  i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim oraz polepszenie standardów opieki zdrowotnej
na terenie Miasta Torunia. Dodatkowo realizacja celów przyczyni się do podniesienia atrakcyjności społecznej regionu oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

 

 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów – profilaktyka raka jelita grubego

W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali 115 BAM (wejście P) odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów dotyczące profilaktyki raka jelita grubego.
Spotkanie realizowane w ramach projektu pn. „Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1. Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej.

Projekt skierowany jest do osób pracujących narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy lub osób pozostających bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Do projektu kwalifikowane będą osoby spełniające 1 z warunków:

 1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni  genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Szczegółowe informacje udzielane pod numerem: 509-926-607, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:30

Serdecznie zapraszamy!

 

Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Schemat: „Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych”

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 2 583 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 907 165,27 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.09.2018 r. 30.06.2020 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu: budynku Poradni Przyszpitalnych (BAM), Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 2738,00 m2.

Przedsięwzięcie obejmuje budynki użyteczności publicznej, których stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generuje straty. Obiekty te charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. W projekcie zaplanowane następujące prace:
– poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
– wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników w budynku BAM,
– wymiana stolarki drzwiowej w trzech budynkach SSM w Toruniu,
– modernizacja oświetlenia,
– instalacja paneli fotowoltaicznych wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej.

Prace termomodernizacyjne poprawią warunki przebywania w obiektach. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawy czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Planowane rezultaty:
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 45,32 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 28,63 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 463,90 GJ/rok
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32): 196 863,80 kWh/rok
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 61,90 tony równoważnika CO2
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,05 MWe

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów

Tytuł projektu:
Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii -szpitale powiatowe

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 887 125,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 304 056,50 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.01.2018 r. – 30.09.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej (OITM) Specjalistycznego Szpitala Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu do nowo powstałego budynku Szpitala przeniesiony zostanie OITM, który obecnie nie spełnia wymogów w zakresie powierzchni sal chorych oraz ilości łóżek w stosunku do ogólnej liczby szpitala.

Powierzchnia użytkowa Oddziału zwiększy się z 314.47 m2 do 352.91 m2, a powierzchnia magazynów materiałów czystych i brudnych z 38.80 m2 do 40.50 m2. Prace budowlane obejmą także: sekretariat, pokój lekarzy i kierownika, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie do dezynfekcji wstępnej sprzętu, dyżurkę pielęgniarek, łazienkę dla personelu, kuchnię oddziałową, pomieszczenie socjalne, utworzono zostanie pomieszczenie techniczne.
Na potrzeby OITMiA planuje się zakup systemu 24-godzinnego monitorowania pacjenta (centrala oraz 6 kardiomonitorów), zakup kolumny anestezjologicznej z zintegrowaną lampa zabiegową (6 szt.) oraz zakup lampy zabiegowej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną standardy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej. Ilość łóżek w Szpitalu wzrośnie z 248 do 276, natomiast na ITM z 4 do 6. Oddział zostanie także doposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe (koszt całkowity projektu, kwota dofinansowania, wkład własny, źródła finansowania)
Koszt całkowity projektu: 17.485.876,85 zł
Kwota dofinansowania: 5.400.000,00 zł
Wkład własny : 12.085.876,85 zł

Termin realizacji: 20.09.2016 r. – 19.09.2019 r.

Opis projektu, w tym cele projektu, planowane działania oraz rezultaty:
Inwestycje budowlane połączone z zakupem sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach projektu planowana jest budowa nowego skrzydła – dwupiętrowego samodzielnego częściowo podpiwniczonego budynku, który zostanie skomunikowany z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala.
Część podpiwniczona budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników; magazyny dla oddziałów, które zostaną zlokalizowane w nowym skrzydle.
Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny (obydwa oddziały muszą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie).
Oprócz sal chorych funkcjonować będzie pracownia VIDEO EEG Drugie piętro zostanie w ok 60% przeznaczone na utworzenie Oddziału przeszczepowego (obecnie utworzone zostały 2 sale zlokalizowane w Oddziale Hematologii. Rozwój przeszczepów początkowo autogennych następnie allogennych (od spokrewnionych dawców) wymaga poszerzenia zaplecza (czas pobytu pacjenta wynosi ok 30 dni i wymaga bezwzględnej izolacji w 1 osobowej sali).
Do drugiej części tego pietra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane między innymi z procedurami przeszczepu szpiku.
Zakres rzeczowy inwestycji nie będzie obejmował zadań związanych z działalnością szpitala zlokalizowanych na I piętrze.
Niezbędne wyposażenie nowego budynku dla realizacji świadczeń w trybie stacjonarnym wymagać będzie zakupu: niezbędnego wyposażenia dla oddziału udarowego i przeszczepu; zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami w tym 14 specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w tutejszym szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 518,75 zł
Kwota dofinansowania: 479 292,81 zł
Wkład własny: 25 225,94 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
16 marca 2018 roku

Termin realizacji:
07.05.2018 rok – 31.12.2020 rok

Opis projektu:
Projekt pn. „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie”, jest przedsięwzięciem realizowanym przez Specjalistyczny Szpital Miejski im M. Kopernika w Toruniu. Konieczność podjęcia działań projektowych wynika ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz poprawę warunków pracy.
Grupę docelową stanowią osoby pracujące – pracownicy SSM w Toruniu, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 r. ż. Łącznie wsparciem zostanie objętych 150 osób (w tym 120 kobiet i 30 mężczyzn).
Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

 1. Badania lekarskie w ramach programu wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia,
 2. Działania edukacyjne – szkolenia, (w tym Ergonomia środowiska pracy i Radzenie sobie ze stresem),
 3. Zajęcia grupowe (w tym Aerobik wodny i Zdrowy kręgosłup),
 4. Pakiet rehabilitacyjny,
 5. Karnety na basen/siłownię,
 6. Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy
 7. Zakup środków trwałych

Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!

„Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” 

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020. 
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób. 

Efekty projektu: Dzięki interwencji EFS 900 osób – mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie miało wykonane badania profilaktyczne raka jelita grubego. 

Wartość projektu: 820 475,00 PLN. 

Dofinansowanie całkowite projektu: 779 451,25 PLN, w tym dofinansowanie 
EFS: 697 403,75 PLN 

Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,
 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. 

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30
 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta żywieniowa
Ankieta dla UP
formularz zgłoszeniowy
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie”

Dotyczy projektu numer : RPKP.06.01.01-04-0027/17 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie” złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Okres realizacji: 12.06.2017 r – 15.12.2017 r

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR– 50% – 200 000,00 zł

Umowa nr WP-II-B.433.6.22.2017 o dofinansowanie podpisano w dniu 21.09.2017 r.

Doposażenie pracowni endoskopowej poprzez zakup nowoczesnego o lepszych parametrach technicznych sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej realizację większej ilości procedur kolonoskopii oraz gastroskopii dla pacjentów leczonych i diagnozowanych w systemie lecznictwa ambulatoryjnego. W ramach projektu planujemy zakup kolonoskopu, gastroskopu oraz diatermii.

Broszura informacyjna o projekcie

Specjalistyczny Szpital Miejskim. M. Kopernik a w Toruniu jest uczestnikiem projektu pt.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części ” Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki”

Realizatorem projektu jest:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl

Cel projektu:
Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych

Okres realizacji projektu:
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r.

Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 2 851 435,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 716 986,44 zł

Data podpisania umowy:
28.10.2014 r.

Termin realizacji:
styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Opis projektu:
W adaptowanym na potrzeby banku komórek budynku wyodrębnione zostaną m.in.

 • Pracownia Preparatyki Komórek w systemie zamkniętym do szybkiego przygotowania do krioprezerwacji (nieniszczące zamrożenie materiału biologicznego i przechowywanie go w bardzo niskich temperaturach) macierzystych komórek krwiotwórczych pozyskanych od pacjentów w fazie remisji choroby i od zdrowych dawców z krwi obwodowej,
 • Krio Magazyn (bank komórek),
 • pomieszczenie rejestracyjne (rejestracja przyjmowanego i wydawanego materiału biologicznego do przeszczepów),
 • gabinet pracy zespołu personelu wyższego,
 • archiwum,
 • pomieszczenie socjalne,
 • łazienka dla personelu,
 • magazyn materiałów czystych,
 • magazyn materiałów zużytych,
 • magazyn środków czystości.

W ramach projektu zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie banku komórek macierzystych.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dyrektor – Krystyna Zaleska, tel. 56 610 02 68
Maria Jaraczewska, tel. 56 610 03 24