Ogłoszenia

Specjalistyczny Szpital Miejski poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych.

Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
ogłasza nabór na stanowisko:
Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
 • nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi na wykonywanie zadań Szpitala, określonych w planach rzeczowo- finansowych,
 • opracowywanie planów finansowo-inwestycyjnych, prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji planów,
 • dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych oraz przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków wynikających z tych analiz,
 • opracowywanie założeń strategicznych dotyczących restrukturyzacji Szpitala,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, koordynowanie pracy podległych działów z działalnością pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pionu ekonomiczno-finansowego,
 • organizowanie okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala,
 • kontrola prawidłowości zabezpieczenia majątku Szpitala oraz nadzorowanie ewidencji tego majątku.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w controlingu i budżetowaniu,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych oraz oświadczenie, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • umiejętności obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • dyspozycyjność.

 

Wymagania dodatkowe – preferowane

 • doświadczenie w pracy w szpitalach publicznych w zakresie zadań objętych ogłoszeniem

Wymagane dokumenty:

 • koncepcja pracy na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć: do dnia 30 września 2022 r.
 • miejsce składania dokumentów:
  Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
  Batorego 17/19, 87-100 Toruń
  z dopiskiem: „Oferta – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych;”
 • ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Dyrektorów szpitala pok.113 I piętro budynek administracyjno-medyczny lub przesłać na adres e-mailowy: info@med.torun.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Z upoważnienia Dyrektora

/-/

Starszy specjalista

Krystyna Zaleska

Toruń, dnia 22.08.2022

Specjalistyczny Szpital Miejski poszukuje kandydata na stanowisko: Rzecznika prasowego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu poszukuje kandydata na stanowisko:

Rzecznika prasowego

Wymagania:

 • wyższe: z zakresu dziennikarstwa lub public relations
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych oraz działalności leczniczej
 • doświadczenie w obszarze PR, kontakcie z mediami
 • wysoki poziom komunikacji oraz zdolności interpersonalne

Opis stanowiska:

 • bezpośredni kontakt ze środkami masowego przekazu
 • informowanie o bieżącej działalności szpitala
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szpitala w mediach społecznościowych
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz pozarządowymi organizacjami działającymi w obrębie promocji zdrowia i profilaktyki

Oferujemy :

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań;
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie  dokumentów aplikacyjnych (CV, dyplomu ukończenia studiów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje )
do dnia 30.09.2022r. na adres:

mstrahl@med.torun.pl lub telefonicznie: 56 6100328

Skontaktujemy się z tylko wybranymi kandydatami.

Skip to content