Kolejki oczekujących

I. Zasady

 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają prawo (i powinni być przyjęci bezzwłocznie):
  • pacjenci w stanie nagłym.
  • Honorowi obywatele miasta Torunia,
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • Dawcy przeszczepu,
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • Kombatanci,
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą,
  • Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów,
  • Kobiety w ciąży i w okresie połogu,
  • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
 2. Na listę oczekujących należy wpisać osobę, która nie może mieć udzielonego świadczenia w dniu zgłoszenia.
 3. Lekarz ustalający termin przyjęcia kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznych:
  • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
  • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.
 4. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

II. Wpisywanie na listę oczekujących na świadczenia leczenia szpitalnego odbywa się w od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00 – pokój 023 (parter) – Rejestracja na planowe przyjęcia – budynek administracyjno-medyczny, tel.(56) 61-00-343

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie na leczenie szpitalne z wyznaczonym terminem przyjęcia na dany oddział,
 • dowód osobisty.

III. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135 z 27 września 2004 r.) NFZ zamieszcza informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

http://kolejki.nfz.gov.pl/

Skip to content