Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0003/20

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 23 września 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 38/1571/20 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu) a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej. Łącznie w projekcie w charakterze partnerów bierze udział 28 podmiotów medycznych.
Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 75 710 653,54 zł
Koszt kwalifikowalne: 75 585 609,85 zł
Kwota dofinansowania: 75 585 609,85 zł

Partner Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity:  2 007 779,85 zł
Kwota dofinansowania:  2 007 779,85 zł

 • 90 % ze środków EFRR: 1.807.001,86 zł
 • 10 % ze środków BP (budżetu państwa): 200.777,99 zł.

Partner – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:

  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków bieżących (VAT 8%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków bieżących (VAT 23%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków trwałych (VAT 8%)
  • Zadanie 41: Zakup sprzętu i wyposażenia przez Specjalistyczny Szpital Miejski
   im. M. Kopernika w Toruniu – zakup środków trwałych (VAT 23%)

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Data podpisania Umowy Partnerskiej nr DZ-9024.20.11.433.7.2020: 22.04.2020 r.
Termin realizacji: od 01.02.2020 do 31.03.2022
Opis projektu:
Projekt obejmuje 3 moduły opracowane w celu zwalczania epidemii koronawirusa i przeciwdziałania jej skutkom. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie do walki z wirusem przez 28 placówek medycznych w regionie (moduł I), 33 opisowe stacje radiologiczne umożliwiające pracę zdalną lekarzom radiologom, oraz 2 licencje HIS-Medyczny System Informatyczny z funkcją elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego grafikowania i rozliczania czasu pracy (moduł II), a w minimum trzech placówkach zainstalowany zostanie system „command & control” do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu lub na kwarantannie (moduł III).
W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił sprzęt i aparaturę medyczną, m.in.: kardiomonitory, respiratory, stacje dokujące z pompami strzykawkowymi, defibrylator z wyposażeniem, Holter zestaw (w tym: aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji + 2 aparaty do EKG Holter), bronchofiberoskop z wyposażeniem, aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparat do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru – Bioquell BQ-50, aparat do dekontaminacji pomieszczeń – Sentinel.

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Skip to content