DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO

MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)

 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika (zwany dalej „Udzielającym zamówienia”) ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych koniecznych dla realizacji działalności statutowej Szpitala .
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opisów badań diagnostycznych RTG w oparciu o teleradiologię.
 3. Czas trwania umowy na okres nie krótszy niż 1 rok.
 4. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń objętych niniejszym postępowaniem konkursowym od 01.01.2020r.
 5. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne” należy składać w Kancelarii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, pokój 09, do dnia 12.2019 r. do godz. 11.00. przy czym pierwszym dniem składania ofert jest dzień ukazania się ogłoszenia na stronie www szpitala.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, dnia 03.12.2019 r. o godz. 10.00
  w pok. nr 115 – budynek administracji szpitala.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w dniu 09.12.2019
  w pok.115 o godz. 12.00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej udzielającego zamówień.
 8. Szczegółowych informacji o przedmiocie konkursu ofert udzielają: sprawy merytoryczne lek med. Andrzej Przybysz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (56) 6100268 oraz mgr Łucja Stalmierska Naczelna Pielęgniarka tel. (56) 61000263. Szczegółowe warunki konkursu dostępne będą od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.med.torun.pl
 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert.

 

SZCZEGÓŁOWE   WARUNKI   KONKURSU (SWK)

 

Skip to content