Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków SSM im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Schemat: „Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych”

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu:  2 716 909,73
Wydatki kwalifikowane:  1 917 954,71
Kwota dofinansowania:  1 246 670,51

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.09.2018 r. 20.08.2020 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu: budynku Poradni Przyszpitalnych (BAM), Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 2738,00 m2.

Przedsięwzięcie obejmuje budynki użyteczności publicznej, których stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generuje straty. Obiekty te charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. W projekcie zaplanowane następujące prace:
– poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
– wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników w budynku BAM,
– wymiana stolarki drzwiowej w trzech budynkach SSM w Toruniu,
– modernizacja oświetlenia,
– instalacja paneli fotowoltaicznych wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej.

Prace termomodernizacyjne poprawią warunki przebywania w obiektach. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawy czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Planowane rezultaty:
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 45,32 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 28,63 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 463,90 GJ/rok
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32): 196 863,80 kWh/rok
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 61,90 tony równoważnika CO2
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,05 MWe

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Skip to content