Tytuł projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie”

Dotyczy projektu numer : RPKP.06.01.01-04-0027/17 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie” złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Okres realizacji: 12.06.2017 r – 15.12.2017 r

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR– 50% – 200 000,00 zł

Umowa nr WP-II-B.433.6.22.2017 o dofinansowanie podpisano w dniu 21.09.2017 r.

Doposażenie pracowni endoskopowej poprzez zakup nowoczesnego o lepszych parametrach technicznych sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej realizację większej ilości procedur kolonoskopii oraz gastroskopii dla pacjentów leczonych i diagnozowanych w systemie lecznictwa ambulatoryjnego. W ramach projektu planujemy zakup kolonoskopu, gastroskopu oraz diatermii.

Broszura informacyjna o projekcie

Skip to content