Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu się na termin hospitalizacji w pokoju nr 023, parter – budynek administracyjno-medyczny (wcześniej termin wyznacza lekarz z danego oddziału lub pracowni) pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do I.P. Szpitala. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • pacjenci zgłaszający się do szpitala na planowane zabiegi operacyjne zobowiązani są do dostarczenia w dniu przyjęcia (termin przyjęcia jest ustalany wcześniej) wypełnionego przez lekarzy specjalistów lub podstawowej opieki zdrowotnej formularza przed planowanym zabiegiem operacyjnym
  formularz;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy (nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUŚ zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem e -WUŚ

W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie upoważnieniu nikogo), upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem zabiegu. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent ma obowiązek oddać swoje rzeczy do szpitalnego magazynu rzeczy chorych, a przedmioty wartościowe do depozytu. Jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, prosimy o przybycie w dniu przyjęcia do szpitala osoby z rodziny lub innej bliskiej osoby w celu zabrania rzeczy pacjenta ze szpitalnej Izby Przyjęć. W dniu wypisu odzież z „Magazynu” odbiera pracownik Szpitala– sanitariusz i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi

Spis rzeczy, które pacjent powinien posiadać w szpitalu:

 • środki czystości: mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, grzebień, przybory do golenia (mężczyzna).
 • Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne (papierowe).
 • Ręczniki frotte co najmniej 2 szt. (jeden ciemny kolor).
 • Piżama lub koszula na zmianę , ilość w zależności od potrzeb (co najmniej 2 zmiany).
  O. Urologii – spodnie od piżamy dla mężczyzn z rozporkiem.
  O. Rehabilitacyjny – obuwie i strój do ćwiczeń
 • Kapcie, podomka (lub porannik), skarpety.
 • Kubeczek do picia napojów.
 • Woda mineralna niegazowana.
Skip to content