Tytuł projektu:
„Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa inormacyjnego” Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności ”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 823 900,00zł
Wkład własny: 276 100,00 zł

Opis projektu:

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stosowanie w usługach publicznych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Projekt realizuje cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie i podniesienie poziomu kompetencji stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzając oparte na technologii ICT usługi głównie dla mieszkańców regionu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych realizowanych przez SSM w Toruniu poprzez uruchomienie specjalistycznych systemów informatycznych opartych na wewnątrzszpitalnej infrastrukturze sieciowej (zintegrowanych platform cyfrowych, modułów informacyjnych), mających na celu gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie informacji, które poprzez unifikacje systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów zapewnią wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej, zwiększając poprzez uruchomienie e-usług dostępność i jakość usług publicznych realizowanych przez jednostkę publicznej służby zdrowia jaką jest SSM w Toruniu. W szczególności, integracja niniejszego projektu z rozwijaną w województwie siecią szerokopasmowego internetu zapewni uruchomienie e-usług (e-rejestracja) dla ludności, a także wymianę informacji z przedstawicielami władz różnego szczebla administracji sprzyjając integracji i poprawie życia mieszkańców województwa.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu HIS o moduły wspomagające zarządzanie gospodarką lekową wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej, połączone z zakupem środków trwałych oraz usług zewnętrznych niezbędnych dla wdrożenia projektu, składające się z dwóch zadań inwestycyjnych:
a) Elektroniczny system obiegu dokumentacji medycznej i e-usługi
b) Zintegrowany system zarządzania lekami

W ramach powyższych zadań niezbędne jest poniesienie wydatków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie i instalacja środków trwałych połączonych z niezbędnymi do realizacji projektu dobrami materialnymi, a także zakupem usług opracowania bądź adaptacji istniejących komputerowych baz danych oraz zakupem usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji.

Typ projektu: Budowa i unowocześnienie zintegrowanych systemów zarządzania lekami 

Termin realizacji:
01.04.2013 r. – 31.12.2014 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie:
10.06.2013 r.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
www.med.torun.pl

Skip to content