Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: pomoc społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WND-RPKP.03.02.00-04-008/11 pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej, jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeńmedycznych.”, o całkowitej wartości projektu 410 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 410 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 260 000,00 PLN (63,42%) – Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Skip to content