Tytuł projektu:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych.

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”
Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu wynosi 3 060 163,61 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 989 106,35 zł.

Termin realizacji:
od 01.06.2010 r. do 31.12.2013 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 grudnia 2010 r.

Opis przedsięwzięcia:
W ramach powyższego konkursu zrealizowano dwa zadania wpisujące się w dalszy rozwój dziedzin stacjonarnego lecznictwa specjalistycznego.

Pierwszym zadaniem było doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do neuronawigacji umożliwiający przeprowadzanie szerokiego zakresu zabiegów neurochirurgicznych w obrębie głowy oraz rentgenowskiego aparatu przewoźnego – ramię C-3D, który wykorzystywany będzie przy wszystkich rodzajach wykonywanych operacji, tj. chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych i neurochirurgicznych.

Realizacja drugiego zadania doprowadziła do poszerzenia zakresu oraz poprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych w oddziale hematologii. W ramach tego zadania zrealizowane zostały zakupy: 12 pomp infuzyjnych, separatora komórkowego, nastąpiła wymiana foteli do chemioterapii, na bardziej nowoczesne, gwarantujące pacjentom znacznie większą wygodę podczas wielogodzinnych zabiegów podawania leków cytostatycznych oraz utworzono i wyposażono cztery sale intensywnej opieki medycznej w specjalistyczne łóżka oraz aparaturę monitorującą funkcje życiowe pacjenta.

Kolejnym elementem tego zadania było utworzenie i wyposażenia dwóch sal intensywnej opieki medycznej. Sale te wyposażone zostały w cztery łóżka intensywnej opieki pacjenta oraz cztery stanowiska monitorowania pacjenta.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

barczex

Skip to content