Izba przyjęć

REJESTRACJA tel. (56) 61-00-291
tel. (56) 61-00-216
KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ
mgr Ewelina Marcinkowska-Foss
tel. (56) 61-00-214
GABINET KARDIOLOGICZNY tel. (56) 61-00-326
GABINET INTERNISTYCZNY tel. (56) 61-00-389
GABINET CHIRURGICZNY tel. (56) 61-00-224
GABINET ORTOPEDYCZNY tel. (56) 61-00-224
GABINET NEUROLOGICZNY tel. (56) 61-00-445
GABINET NEUROCHIRURGICZNY tel. (56) 61-00-445

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia.

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie nagłym: W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • pacjent zgłasza się bez skierowania wyłącznie w razie wypadku, urazu oraz w sytuacjach nagłych powodujących zagrożenie życia;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy ( nr PESEL) na podstawie których w systemie eWUŚ zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem eWUŚ.

O przyjęciu do Szpitala w trybie nagłym osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. Jeżeli wskutek braku miejsc z zakresu udzielanych przez Szpital Miejski świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, to po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej Szpital zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, po uprzednim porozumieniu się z tym podmiotem. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, jak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a oddział szpitalny nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie.

Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie planowym:
Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu się na termin hospitalizacji w pokoju nr 023, parter – budynek administracyjno-medyczny (wcześniej termin wyznacza lekarz z danego oddziału lub pracowni) pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do I.P. Szpitala. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • pacjenci zgłaszający się do szpitala na planowane zabiegi operacyjne zobowiązani są do dostarczenia w dniu przyjęcia (termin przyjęcia jest ustalany wcześniej) wypełnionego przez lekarzy specjalistów lub podstawowej opieki zdrowotnej formularza przed planowanym zabiegiem operacyjnym
  formularz;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy (nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUŚ zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem eWUŚ.

W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie upoważnieniu nikogo), upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem zabiegu. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent ma obowiązek oddać swoje rzeczy do szpitalnego magazynu rzeczy chorych, a przedmioty wartościowe do depozytu. Jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, prosimy o przybycie w dniu przyjęcia do szpitala osoby z rodziny lub innej bliskiej osoby w celu zabrania rzeczy pacjenta ze szpitalnej Izby Przyjęć. W dniu wypisu odzież z „Magazynu” odbiera pracownik Szpitala– sanitariusz i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi

Spis rzeczy, które pacjent powinien posiadać w szpitalu:

 • środki czystości: mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, grzebień, przybory do golenia (mężczyzna).
 • Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne (papierowe).
 • Ręczniki frotte co najmniej 2 szt. (jeden ciemny kolor).
 • Piżama lub koszula na zmianę , ilość w zależności od potrzeb (co najmniej 2 zmiany).
  O. Urologii – spodnie od piżamy dla mężczyzn z rozporkiem.
  O. Rehabilitacyjny – obuwie i strój do ćwiczeń
 • Kapcie, podomka (lub porannik), skarpety.
 • Kubeczek do picia napojów.
 • Woda mineralna niegazowana.
Skip to content