Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ


Oddział znajduje się na III piętrze głównego budynku Szpitala, dysponuje 36 łóżkami, głównie w salach 3-osobowych. 10 łóżek wyodrębniono na dwóch Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą. W Oddziale pracuje 9 lekarzy z II stopniem specjalizacji - 3 z chorób wewnętrznych, 3 z nich posiada spec. z kardiologii, 1 lekarz jest w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Prowadzi leczenie chorych kardiologicznych (w systemie hospitalizacji: do 24 h, do 72 h, tzw. standardowej - powyżej 72 h) oraz pełen zakres procedur kardiologicznych ustalonych przez Kujawsko-Pomorską Regionalną Kasę Chorych. Oddział prowadzi diagnostykę w pełnym zakresie nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia oraz inwazyjną diagnostykę leczenia choroby wieńcowej ( koronarografia, koronaroplastyka).

Zestawienie procedur realizowanych na Oddziale Kardiologii i IOK:

 • Zabiegi wykonywane na Oddziale Kardiologii w ramach procedur diagnostyczno-terapeutycznych
  • Koronarografia - inwazyjne badanie tętnic więcowych z użyciem kontrastu
  • Angioplastyka tętnic wieńcowych - udrożnienie zamkniętej tętnicy lub poszerzenie zwężenia w tętnicy wieńcowej z użyciem baloników i/lub stentów
  • Wszczepianie stymulatora serca - wszczepianie urządzenia, które stymuluje serce w przypadku braku własnego pobudzenia serca lub w sytuacji zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu (blok przewodzenia)
  • Założenie czasowego układu stymulującego serce (czasowy stymulator serca), u chorych u których zaburzenia są przejściowe/postępujące i wymagają natychmiasdtowej zastępczej stymulacji serca
  • Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora - wszczepienie urządzenia, które przerywa groźną dla życia arytmię poprzez odpowiednio przygotowany program stymulacji serca lub wyładowanie elektryczne (defibrylacja)
  • punkcja opłucnej - odbarczenie jamy opłucnej poprzez jej nakłucie i upuszczenie nagromadzonego płynu w celach diagnostycznych i/lub terapautycznych
  • punkcja worka osierdziowego - odbarczenie worka osierdziowego otaczającego serce, w którym nagromadziła się nadmierna ilość płynu w celach terapautycznych/diagnostycznych
  • Kardiowersja elektryczna - przywrócenie miarowej czynności serca poprzez krótkie wyładowanie impulsu elektrycznego (w krótkotrwałym uśpieniu)
  • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy - EKG wysiłkowe wykonywane na ruchomej bieżni w czasie odpowiednio zwiększanego wysiłku celem oceny niedokrwienia mięśnia sercowego i zdolności jego adaptacji do wysiłku
  • Dobutaminowa próba obciążeniowa - ocena zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego w czasie stopniowo zwiększanych dawek leku podawanego dożylnie (dobutamina) zwiększającego kurczliwosć serca, celem oceny zaburzeń ukrwienia i żywotności mięśnia sercowego.

 • Procedury leczenia schorzeń kardiologicznych
  • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych:

   W trakcie leczenia ostrego zespołu wieńcowego dochodzi do nagłego znaczącego niedokrwienia i/lub martwicy mięśnia sercowego (zawał serca). W wykonywanej na Oddziale koronarografii (kontrastowe badanie tętnic wieńcowych) stwierdza się wówczas istotne zwężenie tętnicy więcowej i/lub jej zamkbnięcie. Natychmiast po koronarografii udrażnia się zamknięte naczynie wieńcowe i/lub poszerza zwężoną tętnicę (angioplastyka) z użyciem baloników i/lub stentów. Część chorych ze względu na lokalizacje i zakres zmian w tętnicach wieńcowych kierowana jest na operacje wszczepiania pomoctów aotalno-wieńcowych (tzw. by-passy).

  • Leczenie niewydolności serca:

   Do niewydolności serca dochodzi w przebiegu wielu chorób układu krążenia, najczęstszą przyczyną jest zaawansowana choroba wieńcowa, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wady serca. Wyrównanie zaostrzonej niewydolności serca polega na intensywnej farmakologicznej terapii wielolekowej z odpowiednią kontrolą wielu ważnych parametrów biologicznych.

  • Leczenie zaburzeń rytmu serca i wytwarzania oraz przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych:

   • Ostre zaburzenia rytmu serca prowadzące do szybkiej dekompensacji krążenia leczone są na salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego bogato wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt. Terapia często wymaga przywrócenia prawidłowego rytmu serca z użyciem krótkiego impulsu elektrycznego (kardiowersja elektryczna) lub leczenia farmakologicznego (kardiowersja farmakologiczna). Część chorych kierowana jest na badanie elektrofizjologczne do klinik kardiologicznych celem dalszego leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu (ablacja).
   • Ostre zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych prowadzą do groźnego dla życia zwolnienia czynności serca. Zakładany jest wówczas czasowy układ stymulujący serce.
   • Przewlekłe istotne zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych wymagają założenia stylulatora serca na stałe. Zabiegi implantacji odpowiednio dobranego elektrycznego stylulatora serca wykonywane są na oddziale.
   • Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca powtarzające się wielokrotnie i wynikające z nieodwracalnego uszkodzenia serca wymagają często wszczepienia tzw. kardiowertera-defibrylatora (ICD). Zabiegi implantacji takiego urządzenia odbywają się na oddziale kardiologii.

  • Diagnostyka i leczenie wad serca:

   Na oddziale prowadzona jest diagnostyka wad serca z użyciem nowoczesnej wysokospecjalistycznej aparatury w tym echokardiografii przezprzełykowej. Po zdiagnozowaniu chorzy wysyłani są do klinik kardiochirurgicznych, z którymi oddział współpracuje.

Ciągłość opieki medycznej zapewnia Przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna.

Koordynator Oddziału tel. (56) 61-00-245
dr n. med. Jacek Gessek
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-246
mgr Agnieszka Zakrzewska
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-205
Lekarz Dyżurny tel. (56) 61-00-310
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-311
Intensywny Nadzór kardiologiczny R,I tel. (56) 61-00-207
Intensywny Nadzór kardiologiczny R,II tel. (56) 61-00-292
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-275
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00

Personel

dr n.med. Gessek Jacek
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1982, tytuł doktora nauk medycznych.
Specjalność: II stopień kardiologii i II stopień chorób wewnętrznych.
Zainteresowania zawodowe: Kardiologia, szczególnie echokardiografia oraz kardiologia inwazyjna.
Stanowisko w Szpitalu: Koordynator.
Dobrowolski Michał
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1987.
Specjalność: II stopień chorób wewnętrznych, II st. kardiologia.
Zainteresowania zawodowe: Kardiologia, alergologia.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Bielawski Gabriel
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1998.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Zainteresowania zawodowe: Inwazyjna diagnostyka: terapia kardiologiczna, leczenie zawału serca pierwotną i ułatwioną PTCA.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Okurowska Edyta
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1998.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Pietrzkowicz Grzegorz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Łodzi, 2001.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Sowiński Sergiusz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Szczecinie, 2001.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Bania Marcin
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Szczecinie, 2001.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Nowak Aneta
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1998.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Andżelika Hoffmann
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 2002.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
LEKARZE REZYDENCI
Kurach-Winiarska Joanna
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1999.
Specjalność: II stopień choroby wewnętrzne.
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent.
Radomir Osiński
Piotr Kędzierski