Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.RPO

Tytuł projektu:
"Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu".

Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej - szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe (koszt całkowity projektu, kwota dofinansowania, wkład własny, źródła finansowania)
Koszt całkowity projektu: 17.485.876,85 zł
Kwota dofinansowania: 5.400.000,00 zł
Wkład własny : 12.085.876,85 zł

Termin realizacji: 20.09.2016 r. - 19.09.2019 r.

Opis projektu, w tym cele projektu, planowane działania oraz rezultaty:
Inwestycje budowlane połączone z zakupem sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach projektu planowana jest budowa nowego skrzydła - dwupiętrowego samodzielnego częściowo podpiwniczonego budynku, który zostanie skomunikowany z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala.
Część podpiwniczona budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników; magazyny dla oddziałów, które zostaną zlokalizowane w nowym skrzydle.
Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny (obydwa oddziały muszą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie).
Oprócz sal chorych funkcjonować będzie pracownia VIDEO EEG Drugie piętro zostanie w ok 60% przeznaczone na utworzenie Oddziału przeszczepowego (obecnie utworzone zostały 2 sale zlokalizowane w Oddziale Hematologii. Rozwój przeszczepów początkowo autogennych następnie allogennych (od spokrewnionych dawców) wymaga poszerzenia zaplecza (czas pobytu pacjenta wynosi ok 30 dni i wymaga bezwzględnej izolacji w 1 osobowej sali).
Do drugiej części tego pietra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane między innymi z procedurami przeszczepu szpiku.
Zakres rzeczowy inwestycji nie będzie obejmował zadań związanych z działalnością szpitala zlokalizowanych na I piętrze.
Niezbędne wyposażenie nowego budynku dla realizacji świadczeń w trybie stacjonarnym wymagać będzie zakupu: niezbędnego wyposażenia dla oddziału udarowego i przeszczepu; zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami w tym 14 specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w tutejszym szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej.RPO

Tytuł projektu:
"Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 518,75 zł
Kwota dofinansowania: 479 292,81 zł
Wkład własny: 25 225,94 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
16 marca 2018 roku

Termin realizacji:
07.05.2018 rok - 31.12.2020 rok

Opis projektu:
Projekt pn. "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie", jest przedsięwzięciem realizowanym przez Specjalistyczny Szpital Miejski im M. Kopernika w Toruniu. Konieczność podjęcia działań projektowych wynika ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz poprawę warunków pracy.
Grupę docelową stanowią osoby pracujące - pracownicy SSM w Toruniu, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 r. ż. Łącznie wsparciem zostanie objętych 150 osób (w tym 120 kobiet i 30 mężczyzn).
Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

 1. Badania lekarskie w ramach programu wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia,
 2. Działania edukacyjne - szkolenia, (w tym Ergonomia środowiska pracy i Radzenie sobie ze stresem),
 3. Zajęcia grupowe (w tym Aerobik wodny i Zdrowy kręgosłup),
 4. Pakiet rehabilitacyjny,
 5. Karnety na basen/siłownię,
 6. Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy
 7. Zakup środków trwałych
RPO

„Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN.

Dofinansowanie UE: 697 403,75 PLN


Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,

 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30

 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Dane uczestnika
Ankieta
Informacja dla uczestników dot. bezpieczeństwa danych osobowychRPO

Specjalistyczny Szpital Miejskim. M. Kopernik a w Toruniu jest uczestnikiem projektu pt.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

Realizatorem projektu jest:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl

Cel projektu:
Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych

Okres realizacji projektu:
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r.

RPO


Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


RPO


Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Tytuł projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie”

Dotyczy projektu numer : RPKP.06.01.01-04-0027/17

Projekt pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie” złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Okres realizacji: 12.06.2017 r – 15.12.2017 r

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR– 50% - 200 000,00 zł

Umowa nr WP-II-B.433.6.22.2017 o dofinansowanie podpisano w dniu 21.09.2017 r.

Doposażenie pracowni endoskopowej poprzez zakup nowoczesnego o lepszych parametrach technicznych sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej realizację większej ilości procedur kolonoskopii oraz gastroskopii dla pacjentów leczonych i diagnozowanych w systemie lecznictwa ambulatoryjnego. W ramach projektu planujemy zakup kolonoskopu, gastroskopu oraz diatermii.Broszura informacyjna o projekcie


Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Tytuł projektu:
„Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 2 851 435,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 716 986,44 zł

Data podpisania umowy:
28.10.2014 r.

Termin realizacji:
styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Opis projektu:
W adaptowanym na potrzeby banku komórek budynku wyodrębnione zostaną m.in.

 • Pracownia Preparatyki Komórek w systemie zamkniętym do szybkiego przygotowania do krioprezerwacji (nieniszczące zamrożenie materiału biologicznego i przechowywanie go w bardzo niskich temperaturach) macierzystych komórek krwiotwórczych pozyskanych od pacjentów w fazie remisji choroby i od zdrowych dawców z krwi obwodowej,
 • Krio Magazyn (bank komórek),
 • pomieszczenie rejestracyjne (rejestracja przyjmowanego i wydawanego materiału biologicznego do przeszczepów),
 • gabinet pracy zespołu personelu wyższego,
 • archiwum,
 • pomieszczenie socjalne,
 • łazienka dla personelu,
 • magazyn materiałów czystych,
 • magazyn materiałów zużytych,
 • magazyn środków czystości.

W ramach projektu zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie banku komórek macierzystych.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dyrektor – Krystyna Zaleska, tel. 56 610 02 68
Maria Jaraczewska, tel. 56 610 03 24


Mój region w Europie


Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Tytuł projektu:
„Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa inormacyjnego” Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności "

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 823 900,00zł
Wkład własny: 276 100,00 zł

Opis projektu:

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stosowanie w usługach publicznych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Projekt realizuje cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie i podniesienie poziomu kompetencji stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzając oparte na technologii ICT usługi głównie dla mieszkańców regionu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych realizowanych przez SSM w Toruniu poprzez uruchomienie specjalistycznych systemów informatycznych opartych na wewnątrzszpitalnej infrastrukturze sieciowej (zintegrowanych platform cyfrowych, modułów informacyjnych), mających na celu gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie informacji, które poprzez unifikacje systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów zapewnią wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej, zwiększając poprzez uruchomienie e-usług dostępność i jakość usług publicznych realizowanych przez jednostkę publicznej służby zdrowia jaką jest SSM w Toruniu. W szczególności, integracja niniejszego projektu z rozwijaną w województwie siecią szerokopasmowego internetu zapewni uruchomienie e-usług (e-rejestracja) dla ludności, a także wymianę informacji z przedstawicielami władz różnego szczebla administracji sprzyjając integracji i poprawie życia mieszkańców województwa.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu HIS o moduły wspomagające zarządzanie gospodarką lekową wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej, połączone z zakupem środków trwałych oraz usług zewnętrznych niezbędnych dla wdrożenia projektu, składające się z dwóch zadań inwestycyjnych:
a) Elektroniczny system obiegu dokumentacji medycznej i e-usługi
b) Zintegrowany system zarządzania lekami

W ramach powyższych zadań niezbędne jest poniesienie wydatków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie i instalacja środków trwałych połączonych z niezbędnymi do realizacji projektu dobrami materialnymi, a także zakupem usług opracowania bądź adaptacji istniejących komputerowych baz danych oraz zakupem usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji.

Typ projektu: Budowa i unowocześnienie zintegrowanych systemów zarządzania lekami

Termin realizacji:
01.04.2013 r. - 31.12.2014 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie:
10.06.2013 r.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
www.med.torun.plBroszura informacyjna o projekcie


Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: pomoc społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WND-RPKP.03.02.00-04-008/11 pod nazwą "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej, jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeńmedycznych.", o całkowitej wartości projektu 410 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 410 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 260 000,00 PLN (63,42%) - Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informujemy, iż w dniu 09 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 87/1522/10 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał projektowi, który przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej, dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, konkurs nr 43/III/3.2./2010.

W ramach projektu Szpital doposażono w następujący sprzęt:

Oddział Hematologii:

 • system monitorowania funkcji życiowych pacjenta z łózkami intensywnej opieki medycznej: 4 zestawy
 • fotele do chemioterapii: 11 szt.
 • pompy wolumetryczne: 12 szt.
 • separator komórkowy: 1 szt.
 • loża laminarna: 1 szt.


Blok Operacyjny Sala Neurochirurgiczna:

 • ramię C 3D: 1 szt.
 • Neuronawigacja: 1 szt.


WND-RPKP.03.02.00-04-002/10 pod nazwą "Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych", o całkowitej wartości projektu 3 500 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 3 500 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 200 000,00 PLN (62,86%) - Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość inwestycji: 5 253 757 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 200 zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowy wykaz sprzętu, który ma zostać zakupiony w ramach dofinansowania z RPO WK-P dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl