Fundusze Europejskie

Specjalistyczny Szpital Miejskim. M. Kopernik a w Toruniu jest uczestnikiem projektu pt.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części ” Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki”

Realizatorem projektu jest:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl

Cel projektu:
Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych

Okres realizacji projektu:
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r.

Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 2 851 435,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 716 986,44 zł

Data podpisania umowy:
28.10.2014 r.

Termin realizacji:
styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Opis projektu:
W adaptowanym na potrzeby banku komórek budynku wyodrębnione zostaną m.in.

  • Pracownia Preparatyki Komórek w systemie zamkniętym do szybkiego przygotowania do krioprezerwacji (nieniszczące zamrożenie materiału biologicznego i przechowywanie go w bardzo niskich temperaturach) macierzystych komórek krwiotwórczych pozyskanych od pacjentów w fazie remisji choroby i od zdrowych dawców z krwi obwodowej,
  • Krio Magazyn (bank komórek),
  • pomieszczenie rejestracyjne (rejestracja przyjmowanego i wydawanego materiału biologicznego do przeszczepów),
  • gabinet pracy zespołu personelu wyższego,
  • archiwum,
  • pomieszczenie socjalne,
  • łazienka dla personelu,
  • magazyn materiałów czystych,
  • magazyn materiałów zużytych,
  • magazyn środków czystości.

W ramach projektu zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie banku komórek macierzystych.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dyrektor – Krystyna Zaleska, tel. 56 610 02 68
Maria Jaraczewska, tel. 56 610 03 24

Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:
„Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa inormacyjnego” Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności ”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 823 900,00zł
Wkład własny: 276 100,00 zł

Opis projektu:

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stosowanie w usługach publicznych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Projekt realizuje cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie i podniesienie poziomu kompetencji stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzając oparte na technologii ICT usługi głównie dla mieszkańców regionu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych realizowanych przez SSM w Toruniu poprzez uruchomienie specjalistycznych systemów informatycznych opartych na wewnątrzszpitalnej infrastrukturze sieciowej (zintegrowanych platform cyfrowych, modułów informacyjnych, szczotki xiaomi), mających na celu gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie informacji, które poprzez unifikacje systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów zapewnią wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej, zwiększając poprzez uruchomienie e-usług dostępność i jakość usług publicznych realizowanych przez jednostkę publicznej służby zdrowia jaką jest SSM w Toruniu. W szczególności, integracja niniejszego projektu z rozwijaną w województwie siecią szerokopasmowego internetu zapewni uruchomienie e-usług (e-rejestracja) dla ludności, a także wymianę informacji z przedstawicielami władz różnego szczebla administracji sprzyjając integracji i poprawie życia mieszkańców województwa.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu HIS o moduły wspomagające zarządzanie gospodarką lekową wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej, połączone z zakupem środków trwałych oraz usług zewnętrznych niezbędnych dla wdrożenia projektu, składające się z dwóch zadań inwestycyjnych:
a) Elektroniczny system obiegu dokumentacji medycznej i e-usługi
b) Zintegrowany system zarządzania lekami

W ramach powyższych zadań niezbędne jest poniesienie wydatków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie i instalacja środków trwałych połączonych z niezbędnymi do realizacji projektu dobrami materialnymi, a także zakupem usług opracowania bądź adaptacji istniejących komputerowych baz danych oraz zakupem usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji.

Typ projektu: Budowa i unowocześnienie zintegrowanych systemów zarządzania lekami 

Termin realizacji:
01.04.2013 r. – 31.12.2014 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie:
10.06.2013 r.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
www.med.torun.pl

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych

Tytuł projektu:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych.

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”
Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu wynosi 3 060 163,61 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 989 106,35 zł.

Termin realizacji:
od 01.06.2010 r. do 31.12.2013 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 grudnia 2010 r.

Opis przedsięwzięcia:
W ramach powyższego konkursu zrealizowano dwa zadania wpisujące się w dalszy rozwój dziedzin stacjonarnego lecznictwa specjalistycznego.

Pierwszym zadaniem było doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do neuronawigacji umożliwiający przeprowadzanie szerokiego zakresu zabiegów neurochirurgicznych w obrębie głowy oraz rentgenowskiego aparatu przewoźnego – ramię C-3D, który wykorzystywany będzie przy wszystkich rodzajach wykonywanych operacji, tj. chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych i neurochirurgicznych.

Realizacja drugiego zadania doprowadziła do poszerzenia zakresu oraz poprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych w oddziale hematologii. W ramach tego zadania zrealizowane zostały zakupy: 12 pomp infuzyjnych, separatora komórkowego, nastąpiła wymiana foteli do chemioterapii, na bardziej nowoczesne, gwarantujące pacjentom znacznie większą wygodę podczas wielogodzinnych zabiegów podawania leków cytostatycznych oraz utworzono i wyposażono cztery sale intensywnej opieki medycznej w specjalistyczne łóżka oraz aparaturę monitorującą funkcje życiowe pacjenta.

Kolejnym elementem tego zadania było utworzenie i wyposażenia dwóch sal intensywnej opieki medycznej. Sale te wyposażone zostały w cztery łóżka intensywnej opieki pacjenta oraz cztery stanowiska monitorowania pacjenta.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

barczex

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość inwestycji: 5 253 757 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 200 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowy wykaz sprzętu, który ma zostać zakupiony w ramach dofinansowania z RPO WK-P dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl

https://litago.pl

Skip to content