Fundusze Europejskie

Konkurs 64/III/3.2./2011

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: pomoc społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WND-RPKP.03.02.00-04-008/11 pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej, jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeńmedycznych.”, o całkowitej wartości projektu 410 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 410 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 260 000,00 PLN (63,42%) – Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych

Tytuł projektu:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych.

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”
Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu wynosi 3 060 163,61 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 989 106,35 zł.

Termin realizacji:
od 01.06.2010 r. do 31.12.2013 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 grudnia 2010 r.

Opis przedsięwzięcia:
W ramach powyższego konkursu zrealizowano dwa zadania wpisujące się w dalszy rozwój dziedzin stacjonarnego lecznictwa specjalistycznego.

Pierwszym zadaniem było doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do neuronawigacji umożliwiający przeprowadzanie szerokiego zakresu zabiegów neurochirurgicznych w obrębie głowy oraz rentgenowskiego aparatu przewoźnego – ramię C-3D, który wykorzystywany będzie przy wszystkich rodzajach wykonywanych operacji, tj. chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych i neurochirurgicznych.

Realizacja drugiego zadania doprowadziła do poszerzenia zakresu oraz poprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych w oddziale hematologii. W ramach tego zadania zrealizowane zostały zakupy: 12 pomp infuzyjnych, separatora komórkowego, nastąpiła wymiana foteli do chemioterapii, na bardziej nowoczesne, gwarantujące pacjentom znacznie większą wygodę podczas wielogodzinnych zabiegów podawania leków cytostatycznych oraz utworzono i wyposażono cztery sale intensywnej opieki medycznej w specjalistyczne łóżka oraz aparaturę monitorującą funkcje życiowe pacjenta.

Kolejnym elementem tego zadania było utworzenie i wyposażenia dwóch sal intensywnej opieki medycznej. Sale te wyposażone zostały w cztery łóżka intensywnej opieki pacjenta oraz cztery stanowiska monitorowania pacjenta.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość inwestycji: 5 253 757 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 200 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowy wykaz sprzętu, który ma zostać zakupiony w ramach dofinansowania z RPO WK-P dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl