W związku z trwającą pandemią COVID-19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się w oparciu o zarządzenie Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu w sprawie działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenieniem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz o przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U.2020.849 ze zm.) w szczególności:

Art. 33/1: „Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami”.

Art. 5: „Kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw o których mowa w art.31/1 „ prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu”.

Wprowadza się:

 1. Ograniczenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitala na poniżej określonych zasadach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody na odwiedziny pacjenta (przez jedną uprawnioną osobę) przez Koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
 2. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana do:
 • zgłoszenia się do punktu triażowania (kontener medyczny przed wejściem B), okazania jednego z wymienionych dokumentów potwierdzających:  pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (tj. od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęły 2 tygodnie)  lub przechorowanie COVID-19 (do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie  lub negatywnego wyniku testu (antygenowy, PCR) w kierunku zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (test wykonany nie wcześniej, niż 48 godzin przed dniem odwiedzin)
 • założenia maski ochronnej medycznej, poddania się pomiarowi temperatury, wypełnienia ankiety wywiadu epidemiologicznego, zdezynfekowania rąk przed wejściem do szpitala i przed wejściem na oddział.
 1. Ankietę wywiadu epidemiologicznego „Wywiad epidemiologiczny z osobą odwiedzającą pacjenta” (zał. nr 1) należy wypełnić w dniu odwiedzin (dostępna na stronie internetowej szpitala, w punkcie triażu oraz w portierni).
 2. Podczas odwiedzin obowiązują następujące zasady:
 • odwiedziny odbywają się w godzinach wyznaczonych przez koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego,
 • w uzasadnionych przypadkach, personel oddziału może podjąć indywidualną decyzję o odmowie odwiedzin w wyznaczonych godzinach,
 • do jednego pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna zdrowa osoba (bez żadnych objawów infekcji – kataru, kaszlu, bółu gardła itp.),
 • w sali chorych mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające
  z zachowaniem dystansu min. 1,5 m,
 • po wejściu na oddział należy zgłosić się do pielęgniarki dyżurnej i przekazać ankietę wywiadu epidemiologicznego,
 • przed wejściem/wyjściem na/z oddziału obowiązuje dezynfekcja rąk (zgodnie z instrukcją znajdującą się przy dozowniku z preparatem dezynfekcyjnym),
 • czas odwiedzin max do 10 min,
 • podczas odwiedzin osoba odwiedzająca (zawsze), odwiedzana (jeśli to możliwe ze względów medycznych) muszą mieć założoną maskę medyczną zasłaniającą szczelnie nos i usta (odwiedzający zaopatruje się w maskę we własnym zakresie),
 • ilość dostarczonych artykułów (rzeczy osobistych, jedzenia, picia, środków higieny osobistej) ograniczona do niezbędnego minimum- wszystkie rzeczy muszą zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką,
 • odwiedzających zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu oddziału,
 • w trakcie odwiedzin pacjentowi nie wolno opuszczać oddziału z osobą odwiedzającą.

Załącznik nr 1 – Wywiad epidemiologiczny z osobą odwiedzającą pacjenta

Skip to content