Tytuł projektu:
Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 27 maja 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20/874/20, realizowany w partnerstwie między samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.
Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszty kwalifikowalne: 60 196 875,74 zł
Kwota dofinansowania:  57 187 031,95 zł

Partner 21 – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
Koszt całkowity zadania: 327 649,29 zł
Koszty kwalifikowalne: 324 294,76 zł
Kwota dofinansowania: 308 080,02 zł (95%)
Wkład własny: 16 214,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu: 28 maja 2020 r.
Termin realizacji: od 01.03.2020 do 2022 r.
Opis projektu:
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne
i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w okresie do 31.12.2020
Działania przewidziane do realizacji w projekcie:
1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
2. Działalność ośrodków wytchnieniowych
3. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych
4. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ.

W ramach projektu SSM im. M. Kopernika dokonał zakupu środków ochrony osobistej, w tym m.in.: maseczki, rękawice, gogle ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji

Zadanie zakończone pod względem rzeczowym

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Skip to content