Tytuł projektu:
Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 27 maja 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20/874/20, realizowany w partnerstwie między samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.
Partnerem w projekcie jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 55 211 510,74 zł
Kwota dofinansowania: 52 450 935,19 zł
Partner 21 – SSM im. M. Kopernika
Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Koszt całkowity zadania: 324 294,76 zł
Kwota dofinansowania: 308 080,02 zł
Wkład własny: 16 214,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa
Data podpisania Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu: 28 maja 2020 r.
Termin realizacji: od 2020-03-01 do 2020-12-31
Opis projektu:
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne
i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w okresie do 31.12.2020
Działania przewidziane do realizacji w projekcie:
1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
2. Działalność ośrodków wytchnieniowych
3. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych
4. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ.

W ramach projektu SSM im. M. Kopernika dokona zakupu środków ochrony osobistej, w tym m.in.: maseczki, rękawice, gogle ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji

Dane kontaktowe partnera:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl