Tytuł projektu:

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć  w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Realizator: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu:   9 443 939,12zł

Koszt kwalifikowalny: 8 448 003,80

Kwota dofinansowania:  7 180 803,23zł zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.12.2019 r.

Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 31.08.2022 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie infrastruktury sektora ochrony zdrowia
w zakresie ratownictwa medycznego oraz poprawa dostępności usług medycznych poprzez utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału ratunkowego na bazie Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Cele bezpośrednie wnioskowanego projektu określone zostały jako:

  • zwiększenie dostępności oraz ulepszenie i rozwijanie oferowanych świadczeń,
  • poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w szpitalu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
  • zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich,
  • poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych
    i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim oraz polepszenie standardów opieki zdrowotnej
na terenie Miasta Torunia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości – informacja

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości – przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

.

 

Skip to content