Tytuł projektu:
Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii -szpitale powiatowe

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 887 125,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 304 056,50 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.01.2018 r. – 30.10.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej (OITM) Specjalistycznego Szpitala Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu do nowo powstałego budynku Szpitala przeniesiony zostanie OITM, który obecnie nie spełnia wymogów w zakresie powierzchni sal chorych oraz ilości łóżek w stosunku do ogólnej liczby szpitala.

Powierzchnia użytkowa Oddziału zwiększy się z 314.47 m2 do 352.91 m2, a powierzchnia magazynów materiałów czystych i brudnych z 38.80 m2 do 40.50 m2. Prace budowlane obejmą także: sekretariat, pokój lekarzy i kierownika, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie do dezynfekcji wstępnej sprzętu, dyżurkę pielęgniarek, łazienkę dla personelu, kuchnię oddziałową, pomieszczenie socjalne, utworzono zostanie pomieszczenie techniczne.
Na potrzeby OITMiA planuje się zakup systemu 24-godzinnego monitorowania pacjenta (centrala oraz 6 kardiomonitorów), zakup kolumny anestezjologicznej z zintegrowaną lampa zabiegową (6 szt.) oraz zakup lampy zabiegowej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną standardy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej. Ilość łóżek na OITM z 4 do 6. Oddział został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Skip to content