Tytuł projektu:
Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii -szpitale powiatowe

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 2 833 937,60 zł
Koszt kwalifikowalny: 2 740 180,53 zł
Kwota dofinansowania: 2 329 153,41 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń, SSM

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2019 r.

Termin realizacji:
1.01.2018 r. – 30.10.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej (OITM) Specjalistycznego Szpitala Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. Zrealizowane zostały  robóty budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu do nowo powstałego budynku Szpitala przeniesiony został OITM,

Powierzchnia użytkowa Oddziału zwiększy się z 314.47 m2 do 352.91 m2, a powierzchnia magazynów materiałów czystych i brudnych z 38.80 m2 do 40.50 m2.

Na potrzeby OITMiA zakupiono m.in. system 24-godzinnego monitorowania pacjenta (centrala oraz 6 kardiomonitorów), kolumny anestezjologiczne z zintegrowaną lampa zabiegową (6 szt.) oraz  lampę zabiegową.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały standardy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii. Ilość łóżek na OITMiA zwiększyła się z 4 do 6. Oddział został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610-02-68
e-mail: info@med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym

Skip to content