Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 518,75 zł
Kwota dofinansowania: 479 292,81 zł
Wkład własny: 25 225,94 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
16 marca 2018 roku

Termin realizacji:
07.05.2018 rok – 30.06.2022 rok

Opis projektu:
Projekt pn. „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie”, jest przedsięwzięciem realizowanym przez Specjalistyczny Szpital Miejski im M. Kopernika w Toruniu. Konieczność podjęcia działań projektowych wynika ze zdiagnozowanych negatywnych czynników w środowisku pracy mogących mieć wpływ na wcześniejsze przerwania aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w SSM im. M. Kopernika w Toruniu poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie dolegliwości narządu ruchu i stresu w pracy oraz poprawę warunków pracy.
Grupę docelową stanowią osoby pracujące – pracownicy SSM w Toruniu, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 r. ż. Łącznie wsparciem zostanie objętych 150 osób (w tym 120 kobiet i 30 mężczyzn).
Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

  1. Badania lekarskie w ramach programu wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia,
  2. Działania edukacyjne – szkolenia, (w tym Ergonomia środowiska pracy i Radzenie sobie ze stresem),
  3. Zajęcia grupowe (w tym Aerobik wodny i Zdrowy kręgosłup),
  4. Pakiet rehabilitacyjny,
  5. Karnety na basen/siłownię,
  6. Ergonomiczne dostosowanie miejsca pracy
  7. Zakup środków trwałych
Skip to content